Sunday, February 11, 2007

جدید مدیا

برای خواندن یک مجله سالم و نمونه از یک روزنامه نگاری خوب جدید مدیا را ببنید. که در حوزه زبان فارسی فعال است . یعنی در تاجیکستان و ایران و افغان و البته در بخشی از پاکستان هم. و این همان حوزه ای است که زبان و دلمان در آن جا به هم پیوند می خورد.

<$I18NNumdeklab$>:

At April 8, 2007 at 3:57 PM , Blogger Ahmad said...

http://www.rahe-ayande.net/homayoun/matn.php?id=146

http://www.irannationalfront.org/htdocs/Views/Zaim_on_Ethnicity.htm

http://www.ayandehnegar.org/s_1.php?news_id=2530

http://www.irantarikh.com/archive/qowmiyathaa.htm


ايران كشوری است متعلق به همه‌ی اقوامی كه ديرزمانی است در آن می‌زيند و اجباراً سرنوشت و تاريخ مشتركی يافته‌اند... اطلاقِ «قوم فارس» بر فارسی‌زبانها كاملا غلط است و عبارت بسيار زشتی است، و هركس از «قوم فارس» سخن بگويد نه از تاريخ آگاهی دارد و نه از جغرافيای انسانی. زبان فارسی زبان هيچكدام از شاخه‌های قوم ايرانی نيست، بلكه يك زبان ملی است كه از مفردات زبانهای هر سه قومِ ايرانی و عرب و ترك تشكيل شده است.

به مجموعه‌هائی از جماعات انسانی كه از يك منشأ نژادی برخاسته‌اند و دارای زبان و فرهنگ و تاريخ مشتركِ ديرينه‌اند «قوم» گفته می‌شود. و به مجموعه‌ئی از اقوام كه در درون مرزهای يك كشور معين می‌زيند و تابعيت مشترك دولت آن كشور را دارند «ملت» گفته ميشود. با اين تعريف، «ملت ايران» شامل همه‌ی اقوامی است كه در ايرانند، تابعيتِ دولتِ ايرن را دارند، و «ايرانی» ناميده می‌شوند. تفاوت «قوم» و «ملت» و «قوميت» و «مليت» در همينجا مشخص می‌شود .

 
At September 12, 2011 at 11:57 AM , Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home