Saturday, January 13, 2007

نسنجیده گفتن

"وقتی فکر نکرده حرف می زند، بی اختيار همان را می گوید که فکر اوست. اما وقتی پيش از سخن گفتن آن را می سنجد و سبک و سنگين می کند، ديگر نظر او نیست بلکه با مصلحت ها فيلتر شده است".
حالا از شما می پرسم آيا جمله ای که نوشتم مثبت است يا منفی. وقتی اين جمله را درباره کسی بگويم از او تعريف کرده ام یا ذمش گفته ام.
اول آن که اين جمله گرچه روزگاری در وصف خانم مارگارت تاچر گفته شده می توان گفت وصف همه آدم های روزگارست. همه وقتی نسجيده حرف می زنند، حرف دلشان و فکر واقعی شان را می گویند.
دوم اين که اين جمله اگر در وصف معشوق آدمی گفته شود مثبت است، حتما مثبت. وصف خوبی است از او. اما اگر درباره يک دولتمرد گفته شود هيچ حسنی ندارد. دولتمردی که نسجيده حرف بزند منافعی را که بايد حفظ کند به باد می دهد.

<$I18NNumdeklab$>:

At January 14, 2007 at 4:25 AM , Blogger Unknown said...

شما كه پاسخ داده ايد؟ چه چيز را ما بايد مي گفتيم؟

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home