Thursday, January 4, 2007

حقیقت عریان

نمی دانم کی و کجا و از چه کسی شنیدم که باید از هر کس که کمکی به عريان شدن حقيقت می کند سپاسگزار بود. چون تنها حقيقت عريان است که می تواند چراغ رهنمای آيندگان باشد که در شرايط مساوی از تکرار خطای گذشتگان پرهيز کند. به باور از همين روست که کتاب های خاطرات در اين اواخر اين همه خواستار دارد.ما مردمی هستیم که در بهترین حالت تاريخمان را گم کرده ايم. تاريخ خونبار و تراژيکمان را و در اثر اين گم کردن بيم آن هست که باز اگر فرصت یابیم همان خطاها تکرارمان شود. چون نمی گذاریم حقيقت عریان شود. تا می خواهد گوشه ای از وجودش را بنماياند چنان پرخاش می کنيم که هر کس بايد از کرده پشیمان شود.

پس نه اعترافاتی در ادبياتمان هست و نه افشاگری هائی چنان که در جهان معمول است.
اين ها همه را گفتم که نامه فرخ نگهدار را که درباره روزهای سخت سال های بعد از انقلاب است توصیه کنم که بخوانید . جوابی است مودب به یک معترض صد در صدی که درباره مصاحبه وی با آرش اظهار نظرهائی کرده است.
کاش همه گروه های سياسی آن دوران ، خارج از وابستگی گروهی و سياسی شان دست به کار شوند، و هر مقدار از حقيقت را می دانند عريان کنند. که این خدمت بزرگی است به آيندگان

<$I18NNumdeklab$>:

At January 5, 2007 at 10:37 AM , Blogger sazesorkh said...

با درود
بهنود عزيز ايكاش خلاصه اي از نامه را مينوشتيد و تحليل ميكرديد
در اينترنت فقط مقاله ها و خاطرات بلند نوستالژيك شما خواندن دارد
با سپاس

 
At January 5, 2007 at 9:49 PM , Blogger سردار said...

I 've read it and want to thank you for introducing it.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home