Wednesday, June 27, 2007

شو تازه

این آگهی شو تازه نیماست در سان دیگو، با مزه است و خوب تهیه شده فیلم اگر بتوانید ببنید.

<$I18NNumdeklab$>:

At June 28, 2007 at 3:42 AM , Anonymous Anonymous said...

مرسی موفق باشد آقا نیما به رضا پسرخاله ام که در سان دیگوست گفتم حتما برود اگر فروشی بود برای من هم بخرد

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home