Sunday, June 24, 2007

یک سفرنامه خوب

سک تصویر خوب ، یک سفرنامه صمیمی و مانوس از سفری به افغانستان، شهاب خیلی خوب نوشته است. تازگی ها گزارشی چنین راحت و ریزبین درباره افغان ها نخوانده ام. همین را اگر گزارشگر یک مجله آمریکائی و یا انگلیسی می نوشت کلی به به و چه چه داشت

<$I18NNumdeklab$>:

At August 15, 2007 at 8:20 AM , Anonymous Anonymous said...

سفرنامه افغانستان شهاب خیلی روان بود.با خوامدنش فکر می کردی تو هم در سفری. سفر به دیاری که مردمش هنوز با زبان تاریخ بیهقی حرف می زنند!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home