Thursday, March 1, 2007

عکسی از سام


این عکس را به دو جهت این جا گذاشته ام یکی این که ایستگاه مترو نزدیک خانه من است و گاهی از این ایستگاه به مرکز لندن می روم و دیگر به خاطر این که عکس سام جوانروح است. عکاس خیلی خوبی که کارهایش را دنبال می کنم. ساکن کاناداست. و خودش را نزدیک سی سال است ندیده ام.بگو از زمانی که کوچک بود. و خود این که زمانی در این شهر بوده و من خبر نداشتم و در نزدیکی من بوده و باز خبر نداشتم نشان از پراکندگی ما در دنیای غریب دارد. من هر گاه عکس هایش را نگاه می کنم نه این که می دانم فرزند عفت خانم و عظیم آقاست بلکه به خاطر نگاهی که به دنیا دارد و این که چنان هنرمندانه کار می کند که انگار جهان موظف شده است در دریچه دوربین او ژست بگیرد و خودش را مرتب کند، لذت می برم. یک نگاه حرفه ای کامل به دنیا.

<$I18NNumdeklab$>:

At March 3, 2007 at 1:06 AM , Anonymous Anonymous said...

حالا مي شود راحت تر تصورتان كردايستاده در ايستگاه مترو ومنتظر قطار اما بدون ژست وبدون....

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home