Friday, June 8, 2007

فعل منکر و رونق اسلام

ملاحظه کنید این چند بیت از غزلی است از جامی

من که خدمت کرده ام رندان دردآشام را
کی شمارم پخته وضع زاهدان خام را
شیخ شهرت جوی رعنا را تماش کن که چون
در لباس خاص ظاهر شد فریب عام را
محتسب در منع می از حد تجاوز می کند
می برد زین فعل منکر رونق اسلام را

<$I18NNumdeklab$>:

At June 9, 2007 at 7:33 AM , Anonymous Anonymous said...

چه خوب حداقل خيال آدم راحت است كه هستيد

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home