Tuesday, May 8, 2007

آیا شده است هیچ

دیدم چندی است که در شب نوشته ها چیزی ننوشته ام به هزار دلیل. رفتم و از دفترچه آبی چیزکی بیرون کشیدم متعلق به آذرماه 82 گفتم شايد اين چیزک نوشته آید بد نباشد.

آيا شده است هيچ

مهتاب را به دست بگيری
بستانی از سپيده تمنای روز را
عکسی بگيری -دست به گردن-
با حس
هم در لحظه عطر اقاقی را
در واژه ای ببينی

هر روز اينچنينم
هر روز