Sunday, June 17, 2012

پنبه زنی

امسال در روز پدر پیام های شیرین دریافت کردم . هیچ سالی این طوری نبود. از جمله این عکس که از خاطرم دور شده بود و دخترم بامداد برایم فرستاده است. بهترین هدیه بوده است برای روز پدر.
ظاهرا این مناسبت ها و روزها ارزششان به همین است که لحاف خاطره ها را پنبه می زنند.