Wednesday, July 7, 2010

هر روز

آيا شده است هيچ

آيا شده است هيچ
مهتاب را به دست بگيری
بستانی از سپيده تمنای روز را
عکسی بگيری دست به گردن
با حس
هم در لحظه عطر اقاقی را
در واژه ای ببينی

هر روز اينچنينم
هر روز