Tuesday, August 11, 2009

تا روی سانسور کم شود

یکی از دوستان برایم آدرس بخش های سانسور شده فیلم خاک آشنای بهمن فرمان آرا فیلمساز مولف و خوب را فرستاده . دیدم . حیفم آمد که شما نبینید. یکی از راه های مبارزه با سانسور، یافتن راهی برای عبور از آن است. حالا که بزرگراه مجازی این امکان را می دهد باید بقیه کارگردانان هم نگران نباشند و از همین تکنیک استفاده کنند تا مگر روی سانسور کم شود