Thursday, April 5, 2007

لباس شب احمدی


این کارتون امروز بروکس است در روزنامه تایمز لندن. دونکته در آن که از چشمتان دور نمی افتد یکی بازی با اسم احمدی نژادست در عنوان کارتون که با دینر ژاکت [لباس شب] در هم آمیخته و دیگری. پاپیون تونی بلرست که در صحنه سوم [سمت راست] آن از شدت خشم جویده و در نتيجه خنده اش را مصنوعی کرده است.

Tuesday, April 3, 2007

ما ایرانی ها

این جمله آقای اوحدی نویسنده وب لاگ نامه های ایرونی جالب است . مدتی تنهائی خندیدم.
ما معمولن یک میلیون تومان که در جیبمان جمع می شود، ادای "بیل گیت" را در می آوریم، با یک پیکان دست دوم احساس "شوماخری" بهمان دست می دهد، یک کتاب که منتشر می کنیم، حرف های "مایاکوفسکی" را می زنیم، معاون شهردار "ابرقو" که می شویم، ژست های "بیل کلینتون" را تمرین می کنیم، کیف دستی مان که کمی سنگین شد، مثل رضازاده راه می رویم، و الخ ..